History

Mumbai President History :

1980 – 1985 – Shri Ram Naik
1985 – 1990 – Shri Hashu Advani
1991 – 1993 – Shri Ram Naik
1993 – 1994 – Shri Ramdas Naik
1994 – 1995 – Shri Vedprakash Goyal
1995 – 2001 – Shri Kirit somaiya
2001 – 2004 – Shri Vinod Tawde
2004 Р2005 Р Shri Vijay Girkar
2005 Р2007  РShri Gopal shetty
2007 – 2010 – Shri Gopal shetty
2010 – 2013 – Shri Raj Purohit
2013 – till date – Adv Ashish Shelar